ประกาศจากคณะกรรมการความปลอดภัย

1 มี.ค. 2566: กรรมการความปลอดภัยภาควิชาเคมีจะจัดให้มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2/2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-7 เม.ย. 65 ดูเกณฑ์การตรวจภาษาไทย|English
ดูเกณฑ์การให้คะแนน ที่นี่

1 มี.ค. 2566: แจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2565 คลิกที่นี่

10 ต.ค. 2565: กรรมการความปลอดภัยภาควิชาเคมีจะจัดให้มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 14-18 พ.ย. 65 ดูเกณฑ์การตรวจภาษาไทย|English
ดูเกณฑ์การให้คะแนน ที่นี่ และในครั้งนี้จะเพิ่มการตรวจวัดคุณภาพการทำงานของตู้ดูดควันโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก SHECU เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

21 มิ.ย. 2565: แจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2/2564 คลิกที่นี่

05 มี.ค. 2565: กรรมการความปลอดภัยภาควิชาเคมีจะจัดให้มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย. 65 ดูเกณฑ์การตรวจภาษาไทย|English
ดูเกณฑ์การให้คะแนน ที่นี่
ห้องปฏิบัติการใดมีผู้ยังไม่ผ่านการอบรมความปลอดภัยจาก SHECU โปรดเร่งดำเนินการด้วย

12 มี.ค. 2564: กรรมการความปลอดภัยภาควิชาเคมีจะจัดให้มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2/2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 19-30 เม.ย. 64 ดูเกณฑ์การตรวจภาษาไทย|English
ดูเกณฑ์การให้คะแนน ที่นี่
ห้องปฏิบัติการใดมีผู้ยังไม่ผ่านการอบรมความปลอดภัยจาก SHECU โปรดเร่งดำเนินการด้วย

4 มี.ค. 2564: คลิปการอบรม safety สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 2302704, Chemical Safety in Research Laboratory ดูได้ที่นี่

16 ก.พ. 2564: แจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2563 คลิกที่นี่

20 ต.ค. 2563: กรรมการความปลอดภัยภาควิชาเคมีจะจัดให้มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 63 ดูเกณฑ์การตรวจภาษาไทย|English
ดูเกณฑ์การให้คะแนน ที่นี่
ห้องปฏิบัติการใดมีผู้ยังไม่ผ่านการอบรมความปลอดภัยจาก SHECU โปรดเร่งดำเนินการด้วย

10 ม.ค. 2563: แจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2562 คลิกที่นี่

15 ต.ค. 2562: กรรมการความปลอดภัยภาควิชาเคมีจะจัดให้มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 11-22 พ.ย. 62 ในครั้งนี้จะใช้เกณฑ์การตรวจที่ปรับปรุงใหม่ให้เป็นแบบ checklist ดูเกณฑ์การตรวจภาษาไทย|English
ห้องปฏิบัติการใดมีผู้ยังไม่ผ่านการอบรมความปลอดภัยจาก SHECU โปรดเร่งดำเนินการด้วย

06 ส.ค. 2562: คณะกรรมการความปลอดภัยภาควิชาเคมี มีมติให้นิสิตและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานในภาควิชา ต้องผ่านอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่จัดโดย ศปอส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นิสิตและนักวิจัย ภาควิชาได้ประสานงานกับ ศปอส. เพื่อจัดอบรมแก่กลุ่มเป้าหมายดังรายละเอียดในบันทึกข้อความโดยการอบรมแต่ละรอบจะประกอบด้วยการอบรม 2 วัน ในช่วงเย็น (วันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง) และการทดสอบ 1 วัน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรมครบตามเวลาและผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองซึ่งมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่สอบผ่าน โดยขอให้ลงทะเบียนให้ถูกกลุ่ม เนื่องจากเนื้อหาการอบรมสำหรับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมและสอบวัดความรู้ของภาควิชาจะแตกต่างจากของผู้ที่เคยผ่านการอบรมและสอบวัดความรู้ของภาควิชามาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนรอบการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งต่อไป (พ.ย.2562)

19 ก.ค. 2562: แจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2/2561 คลิกที่นี่

7 มิ.ย. 2562: คณะกรรมการความปลอดภัยของภาควิชาเคมีจึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการโปรดอัพเดทข้อมูลในระบบ “ESPReL Checklist” ของห้องปฏิบัติการที่ท่านดูแล ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยของจุฬา/คณะวิทยาศาสตร์ได้ที่หน้า safety page เมนู Safety Documents

20 ม.ค. 2562: ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ที่ประชุมคณาจารย์ภาควิชาเคมีเห็นชอบให้มีการแจ้งบังคับใช้ PPE ในห้องปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้ที่อยู่ในบริเวณของห้องปฏิบัติการจะต้องสวมแว่นนิรภัยหรือแว่นสายตา และกางเกง/กระโปรงที่คลุมถึงระดับเข่า และรองเท้าที่ปิดมิดชิด กรรมการความปลอดภัยจะจัดให้มีการตรวจ PPE จะทำทุกเดือนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และจะนำผลไปรวมกับการตรวจห้องปฏิบัติการประจำภาคการศึกษา

20 ม.ค. 2562: แจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่

22 พ.ย. 2561: กรรมการความปลอดภัยภาควิชาเคมีจะจัดให้มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย. 61 ดูเกณฑ์การตรวจคลิกที่นี่
ครั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าระบบรายงานอุบัติเหตุจะเปลี่ยนเป็นใช้ระบบกลางของมหาวิทยาลัย SHECU ตามรายละเอียดในประกาศก่อนหน้านี้

4 ก.ย. 2561: ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบรายงานอุบัติเหตุ ให้ยกเลิกแบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุของภาควิชา และใช้ระบบรายงานอุบัติเหตุกลางของมหาวิทยาลัยแทนที่เว็บไซต์ของ SHECU (เมนูรายงานอุบัติการณ์)

4 ก.ย. 2561: ดาวน์โหลดสไลด์อบรมความปลอดภัยด้านเคมี ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่นี่

10 ส.ค. 2561: อบรมความปลอดภัยด้านเคมี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตปี 4, บัณฑิตศึกษาปี 1, ผู้ช่วยวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป ปีนี้จะจัดแบบเข้มข้นขึ้น 3 ชั่วโมงเต็ม โดยจะจัดในวันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16:00-19:00 น. ณ ห้อง 208 MHMK ผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรมถ้าไม่สามารถเข้ารอบนี้ได้จะต้องไปเข้าอบรมภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งจะได้แจ้งกำหนดการต่อไป และจัดสอบสำหรับนิสิตที่ทำวิจัย(ทุกชั้นปี)-ผู้ช่วยวิจัย รอบแรกในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 12:00-16:00 น. ณ ห้องบรรณสารเคมี โปรดศึกษาคู่มือความปลอดภัยล่วงหน้า

13 ก.ค. 2561: แจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2/2560 คลิกที่นี่

14 มิ.ย. 2561: แจ้งเตือนให้จัดทำ ESPReL checklist ประจำปี 2561 ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามรอบการอัพเดตของคณะ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

11 ก.พ. 2561: แจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2560 คลิกที่นี่

16 ส.ค. 2560: สไลด์ประกอบการอบรมเรื่องความปลอดภัยฯ (ภาษาไทย) ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

10 ส.ค. 2560: การอบรมเรื่องความปลอดภัยฯ (ภาษาไทย) สำหรับนิสิต ป.โท-เอก ปี 1 วันที่ 15 ส.ค. 60 และ ป.ตรี ปี 4 วันที่ 16 ส.ค. 60 เวลา 12.00-13.00 น. ตามด้วยการจัดสอบประจำปี

10 ส.ค. 2560: คู่มือความปลอดภัยฉบับปรับปรุงใหม่ (สิงหาคม 2560) ออกแล้ว โปรดดาวน์โหลดและนำไปใช้แทนคู่มือเล่มเก่าเพื่อการอ้างอิงและอ่านประกอบการอบรม-สอบวัดความรู้ได้ที่นี่

10 มี.ค. 2560: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายความปลอดภัยฉบับแก้ไขปรับปรุงแล้วคลิกที่นี่

15 ส.ค. 2559: การอบรมเรื่องความปลอดภัยฯ (ภาษาไทย) สำหรับนิสิตป.ตรี ปี 4 และ ป.โท-เอก ปี 1 วันที่ 16 ส.ค. 59 เวลา 16.00-18.00 น. สถานที่ M01 MHMK

13 พ.ค. 2559: คณะวิทยาศาสตร์ประกาศนโยบายความปลอดภัยแล้วคลิกที่นี่

3 พ.ค. 2559: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายความปลอดภัยแล้วคลิกที่นี่

4 เม.ย. 2559: แจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1/2558 คลิกที่นี่ การตรวจติดตามครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2/2558) คือ 18-30 เม.ย. 2559 โดยใช้เกณฑ์การตรวจเดิม

24 ต.ค. 2558: The revised safety manual in English version is available here.

24 ต.ค. 2558: แจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2/2557 คลิกที่นี่ การตรวจติดตามครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2558) คือ 2-13 พ.ย. 2558 โดยใช้เกณฑ์การตรวจเดิม

22 ต.ค. 2558: กรรมการ safety เคมี ได้จัดทำซองพลาสติกที่มีกาวด้านหลังเพื่อใช้ใส่ป้าย waste (download ได้จาก web ภาคฯ) ติดที่ขวด waste (ตามรูป) ท่านสามารถเบิกไปใช้ได้ (1 pk = 20 ซอง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้ทุกท่านบอกนิสิต/นักวิจัยในความดูแลมารับและนำไปใช้ตามความเหมาะสมด้วย สำหรับช่วงก่อน 31 ต.ค. 58 สามารถรับได้ที่พี่ผ่อง และหลังช่วงเวลาดังกล่าว ท่านสามารถเบิกได้จากห้องพัสดุของภาคฯ (ห้องพระเก่าในห้องธุรการ)

03 ส.ค. 2558: ตามที่ภาควิชาได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทุกห้องจัดทำ ESPReL checklist ชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ตามประกาศนั้น คณะกรรมการได้จัดทำไฟล์กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ภาควิชาได้กำหนดให้ทุกห้องปฏิบัติการต้องมีตามคู่มือความปลอดภัย และรายละเอียดการวิเคราะห์คำตอบใน ESPReL Checklistซึ่งรวบรวมและอธิบายข้อผิดพลาดที่พบในการกรอกแบบประเมิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลของท่าน

22 ก.ค. 2558:
1) คู่มือความปลอดภัยฉบับปรับปรุงใหม่ออกแล้ว โปรดดาวน์โหลดและนำไปใช้แทนคู่มือเล่มเก่าเพื่อการอ้างอิงและอ่านประกอบการอบรม-สอบวัดความรู้ได้ที่นี่
2) ประกาศเรื่องอบรมและสอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูประกาศ|ลิงค์สำหรับลงทะเบียน|ลิงค์สำหรับขอทำบัตรใหม่
3) มีการอัพเดตป้ายติดขวดของเสียและฟอร์มรายงานอุบัติเหตุใหม่ โปรดดาวน์โหลดจากหน้าเว็บความปลอดภัย

18 มี.ค. 2558: ประกาศเรื่องการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ ประจำภาคการศึกษาปลาย 2558 ดูประกาศ| ดูเกณฑ์การตรวจ(***มีการปรับปรุงจากเดิมค่อนข้างมาก***)

02 ก.ย. 2557: คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Safety letter 02/2557

10 ก.ค. 2557: บันทึกแจ้งการอบรมและสอบวัดความรู้ด้านความปลอดภัยประจำปีการศึกษา 2557 (PDF)คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าสอบปี 2556 (Excel)คลิกที่นี่ **โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าสอบภายในวันที่ 31 ก.ค. 2557**

26 พ.ค. 2557: บันทึกแจ้งผลการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ ประจำภาคการศึกษาปลาย 2556 คลิกที่นี่

24 พ.ค. 2557: คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Safety letter 01/2557

- ประกาศเรื่องการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ ประจำภาคการศึกษาปลาย 2556 ดูประกาศ| ดูเกณฑ์การตรวจ(มีการปรับปรุงจากเดิม)

- ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินห้องปฏิบัติการตามระบบ ESPReL checklist|คำอธิบายเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Safety letter 02/2556

- The safety manual (English version, Aug 2013 revision) is now ready for download here.

- คู่มือความปลอดภัยฉบับปรับปรุงใหม่ออกแล้ว โปรดดาวน์โหลดและนำไปใช้แทนคู่มือเล่มเก่าเพื่อการอ้างอิงและอ่านประกอบการอบรม-สอบวัดความรู้ได้ที่นี่

- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Safety letter 01/2556

- คณะกรรมการจะจัดอบบรมและสอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 5 มิย. 56 ระหว่างเวลา 1200-1600 น. ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งชื่อนิสิตที่ทำวิจัยในภาควิชาเคมีทุกหลักสูตรที่นอกเหนือจากนิสิต senior project และปริญญาโท/เอก ที่ลงทะเบียนวิชา 2302704 (Chem Safe Res Lab) มาที่ อ.บุษยรัตน์ (tboosayarat@gmail.com) ภายในวันที่ 30 พ.ค. 56 นี้ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อปีที่แล้วได้ที่นี่.