ระเบียบสโตร์เคมี

(ปรับปรุง 15 มิถุนายน 2548)

 

การเบิกจ่ายของจากสโตร์

1.       ให้นิสิตและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบรายการสารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือวัสดุทั่วไป ที่มีอยู่ในสโตร์จากเว็บไซต์ http://www.chemistry.sc.chula.ac.th โดยไปที่ Private Zone > ChemStore Service

2.       เมื่อพบว่ามีของที่ต้องการอยู่ในสโตร์ให้เขียนฟอร์มใบเบิกสารเคมี เครื่องแก้ว และวัสดุ แยกกัน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดของผู้เบิก และลง ID, Code และ Shelf ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบได้จากเว็บข้างต้น) และให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ประสานงานลงนามอนุมัติ ใบเบิกที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนจะถูกส่งคืน

3.       ส่งใบเบิกก่อนเวลา 10:00 น. ที่สำนักงานภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ ได้ทุกวันยกเว้นวันพุธ เจ้าหน้าสโตร์จะตรวจสอบงบคงเหลือ หากมีพอก็จะจัดของให้ตามใบเบิก

4.       รับของตามใบเบิกที่สโตร์เคมีระหว่างเวลา 13:30-15:00 น. ของวันที่ส่งใบเบิก ยกเว้นวันพุธ งดการเบิกจ่ายในทุกกรณี

* หากไม่มารับของภายใน 1 สัปดาห์หลังส่งใบเบิกจะถูกหักเงินจากบัญชีของผู้เบิกโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะไม่รับของไปก็ตาม

** เจ้าหน้าที่สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสาร/วัสดุที่มี ID อื่นที่ไม่ตรงกับใบเบิกแต่สามารถใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม

 

การสั่งซื้อ

1.       หลังตรวจสอบรายการแล้วพบว่าไม่มีของที่ต้องการในสโตร์ หรือมีผู้เบิกไปก่อนหน้านั้นแล้ว ให้เขียนใบสั่งซื้อพร้อมแนบใบเบิกโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ประสานงานลงนามยืนยันการสั่งซื้อในใบสั่งซื้อและในใบเบิก

2.       ส่งใบสั่งซื้อที่สำนักงานภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ ได้ทุกวัน

3.       เจ้าหน้าที่สโตร์ตรวจสอบงบคงเหลือ และสอบราคา โดยสโตร์จะส่งใบแจ้งผลการสั่งซื้อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ประสานงานภายใน 3 วัน (ระยะเวลาในการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย ในประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห์ ต่างประเทศ ประมาณ 30-45 วัน)

4.       เมื่อรายการที่สั่งมาถึง สโตร์จะส่งใบแจ้งไปอีกครั้ง การติดตามผลการสั่งซื้อหรือมีปัญหาในการสั่งซื้อติดต่อคุณไขนภา สโตร์เคมี ตึกเคมี 2 โทร 0 2218-5211

 

การคืนเครื่องแก้ว

1.       กรอกแบบฟอร์มคืนเครื่องแก้ว

2.       รับคืนเครื่องแก้วเฉพาะวันพุธ ระหว่างเวลา 9:00-11:30 น. ที่สโตร์เคมี

 

หมายเหตุ

§        นิสิตสามารถตรวจสอบงบคงเหลือสำหรับเครื่องแก้วและวัสดุได้ที่สโตร์เคมีหรือตรวจสอบจากหน้าเว็บของสโตร์โดยคลิกที่ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

§        แบบฟอร์มต่างๆ สามารถรับได้ที่สำนักงานภาควิชาเคมี ชั้น 11 หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.chemistry.sc.chula.ac.th