ค้นหาโดยชื่อสาร
ป้อนชื่อหรือสูตรที่ต้องการค้นหา
รูปแบบการค้นหา
เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม
 
วิธีใช้

1. ป้อนชื่อสารหรือส่วนของชื่อสารที่ต้องการค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ
2. รูปแบบการค้นหาเป็นแบบ case insensitive (ไม่สนใจตัวใหญ่หรือเล็ก สามารถป้อนอย่างไรก็ได้)
3. ในการป้อนชื่อสารควรใช้ระบบ IUPAC
4. หากมีตัวเลข หรือตัวแบ่งคำเช่น - หรือ , ในชื่อให้ตัดออก เช่น 1,4-dinitrobenzene ควรป้อนว่า dinitrobenzene
5. สามารถ ป้อนเป็นสูตรโมเลกุล หรือสูตรโครงสร้างแบบย่อก็ได้ โดยรูปแบบของสูตรโมเลกุลคือ CxHy แล้วตามด้วยธาตุ
อื่นเรียงตามอักษร เช่น โซเดียมอะซิเตตควรจะมีสูตร C2H3NaO2 ไม่ใช่้ NaC2H3O2
6. ถ้ามีคำที่ต้องการค้นหลายคำให้แยกด้วยวรรค 1 วรรคระหว่างคำ เช่น sodium acetate
7. ในกรณีที่มีหลายคำ รูปแบบการค้นหาเลือกได้เป็น AND , OR และ EXACT
8. หากไม่ป้อนชื่อหรือสูตรใดๆ แล้วคลิก search เลยจะได้รายการสารทั้งหมด
9. ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ update ขึ้นกับการทำงานของสโตร์
 

ตัวอย่าง

หากป้อนชื่อสารว่า ethyl acet
-
ในโหมด AND จะแสดงสารที่มีคำว่า ethyl และ acet อยู่ในชื่อ เช่น ethyl bromoacetate
- ในโหมด OR จะแสดงสารทุกชนิด ที่มีคำว่า ethyl หรือ acetate อยู่ในชื่อ เช่น diethyl oxalate
- ในโหมด EXACT จะแสดงเฉพาะสารที่มีคำ ว่า "ethyl acet" อยู่ในชื่อ เช่น methyl acetate