ระเบียบและมารยาทในการจองใช้เครื่อง Varian & Bruker NMR Spectrometers (Feb 2011 revision)

1. การจองเครื่องมือจะต้องทำผ่านระบบออนไลน์ทาง http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/NMR โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบ LAN ของภาควิชาเท่านั้น
2. ช่วงเวลาที่อนุญาตให้จองคือระหว่าง 6:00-21:00 น.
3. ชั่วโมงใช้งานสำหรับวันทำการคือ 6:00 ถึง 20:00 น. โดยจะเปิดให้จองวันต่อวัน
4. ชั่วโมงใช้งานสำหรับวันเสาร์-อาทิตย์คือ 6:00 ถึง 18:00 น. โดยจะเปิดให้จองตั้งแต่ 6:00 น. ของวันศุกร์
5. ชั่วโมงใช้งานสำหรับวันหยุดราชการเหมือนเสาร์-อาทิตย์ โดยจะเปิดให้จองตั้งแต่ 6:00 น. ของวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันหยุดนั้น
6. ชั่วโมง overnight จะเริ่มจาก 20:00 น. (18:00 น. สำหรับวันหยุดราชการ) ถึง 6:00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยจะเปิดให้จองในวันจันทร์แรกของแต่ละสัปดาห์
7. ผู้ใช้แต่ละคนจะมีโควต้ารายเดือนอยู่คนละ 100 บล็อก บล็อกละ 30 นาที ในแต่ละเดือนผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานเกินโควต้านี้ได้
8. ผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถจองได้สูงสุดไม่เกิน 2 บล็อก (1 ชั่วโมง) ต่อวัน ต่อเครื่อง สำหรับการจองในวันทำการ, 12 บล็อก (6 ชั่วโมง)ต่อสัปดาห์ สำหรับการจองในวันหยุด และ 1 คืน (20 บล็อก) ต่อสัปดาห์สำหรับการจอง overnightโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าในวัน-เวลาราชการ กลุ่มวิจัยเดียวกันสามารถจองเครื่องเดียวกันติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (6 บล็อก) และห้ามกลุ่มวิจัยเดียวกันจองต่อเนื่องจนถึงการรัน overnight การจองเพื่อการทดลองต่อเนื่องที่จำเป็นต้องละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวโปรดทำหนังสือแจ้งเลขานุการคณะกรรมการดูแลเครื่อง NMR เพื่อขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มการทดลอง
9. กลุ่มวิจัยแต่ละกลุ่มจะสามารถจองได้สูงสุดได้ไม่เกิน 12 บล็อกต่อวันสำหรับการจองในวันทำการ, 24 บล็อกต่อสัปดาห์สำหรับการจองในวันหยุด และ 2 คืนต่อสัปดาห์สำหรับการจอง overnight
10. ทุกครั้งที่มีการจองใช้เครื่อง โควต้าของผู้ใช้และของกลุ่มจะถูกหักโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับจำนวนบล็อกที่จอง หากโควต้าของกลุ่มหรือของผู้ใช้หมดจะต้องรอเดือนต่อไปจึงจะเริ่มจองได้ใหม่
11. หลังจากที่ยืนยันการจองแล้วผู้ใช้จะไม่สามารถยกเลิกการจองภายหลังได้ ดังนั้นโปรดวางแผนให้ดีก่อนจอง
12. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองใดๆ เพื่อการ maintenance เครื่องหรือในกรณีจำเป็นอื่นๆ ซึ่งหากการจองถูกยกเลิก ผู้จองจะได้โควต้าคืน
13. ในกรณีที่เครื่องว่างผู้ใช้ที่ไม่ได้จองสามารถใช้งานเครื่องได้ สำหรับการรันโปรตอนเท่านั้นและไม่เกิน 2 ตัวอย่าง ถ้ามากกว่านั้นจะถูกคิดค่าบริการเต็มเวลา โดยผู้ที่ใช้เครื่องโดยไม่ได้จองดังกล่าวจะต้องสละสิทธิ์หากมีเจ้าของเวลาตัวจริงลงมาใช้งาน ยกเว้นการรัน overnight ที่จะต้องจองเสมอ
14. ในกรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทว่าใครเป็นเจ้าของเวลาจองให้ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเครื่องได้ที่ NMR server หรือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบ LAN ของภาควิชา
15. ผู้ใช้ต้องลง Log book โดยแจ้งชื่อผู้ใช้ ช่วงเวลาที่ทำการทดลอง การทดลองที่ทำ จำนวนกระดาษที่ใช้ไป (นับที่พิมพ์เสียด้วย) รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพของเครื่องมือไว้เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง หากเครื่องมืออยู่ในสภาพไม่ปกติให้แจ้ง NMR Staff ทันที อย่าทิ้งไว้จนผู้ใช้คนต่อไปมาพบทีหลัง
16. เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป การจองใช้เครื่องมือจะมีค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ภาควิชาเคมีกำหนด ซึ่งจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

คณะกรรมการดูแลเครื่อง NMR

Back to login page